दुप्चेश्वर गाउँ कार्यपालिकाको २४ औ बैठकले गरेको निर्णयहरु