दुप्चेश्वर गाउँ कार्यपालिकाको २३ औ बैठकले गरेको निर्णयहरु